Astronomy - JAPhoto

St Mary's Chesham with new moon, Venus and Jupiter

St Mary'snewmoonVenusJupiterCheshamchurchnightastronomy